Bài viết về chủ đề "pháp luật về thừa kế "

PHÁP LUẬT VỀ THỪA KẾ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về pháp luật về thừa kế

 • Di sản di tặng theo quy định pháp luật

  Di sản di tặng theo quy định pháp luật.

  • 28/09/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Di tặng được hiểu như thế nào? Tại Điều 671 Bộ Luật dân sự có quy định về di tặng như sau: “1.Di tặng là việc người lập di chúc dành một phần di sản để tặng cho người khác. Việc di tặng phải được ghi rõ trong di chúc. 2.Người được di tặng không phải thực hiện nghĩa vụ tài sản đối với phần được di tặng, trừ trường hợp toàn bộ di sản không đủ để thanh toán nghĩa vụ tài sản của người lập di chúc thì phần di tặng cũng được dùng để thực hiện phần nghĩa vụ còn lại của người này”.

  Chi tiết