Bài viết về chủ đề "nội dung giấy mời "

NỘI DUNG GIẤY MỜI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nội dung giấy mời

 • Mẫu Giấy mời

  Mẫu Giấy mời.

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu Giấy mời ban hành kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ. Nội dung cụ thể của mẫu giấy mời theo đính kèm trên đây:

  Chi tiết
 • Mẫu thư mời họp

  Mẫu thư mời họp.

  • 31/03/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Thư mời họp được thể hiện theo nội dung về Đơn vị/cơ quan họp, địa điểm, thời gian họp, người ký thư mời họp và các nội dung khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

  Chi tiết
 • Mẫu giấy mời họp

  Mẫu giấy mời họp.

  • 31/03/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu giấy mời họp, thư mời họp được quy định cụ thể về đơn vị mời, thời gian, địa điểm, nội dung họp cụ thể như biểu mẫu đính kèm trên đây:

  Chi tiết