Nhận cha mẹ con có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam
|

Nhận cha mẹ con có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam

Việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam bao gồm: Công dân Việt Nam với người nước ngoài; Công dân Việt Nam với nhau mà ít nhất một bên định cư ở nước ngoài; Người nước ngoài với nhau mà ít nhất một bên thường trú tại Việt Nam. Trình tự, thủ tục thực hiện như sau:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí