Bài viết về chủ đề "Người sử dụng lao động không đóng bảo hiểm y tế cho người lao động"

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHÔNG ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về Người sử dụng lao động không đóng bảo hiểm y tế cho người lao động
Trách nhiệm khi không đóng bảo hiểm y tế cho người lao động

Trách nhiệm khi không đóng bảo hiểm y tế cho người lao động

Mặc dù Công ty đã trừ tiền bảo hiểm, nhưng công nhân lại không có thẻ y tế nên khi họ đi khám chữa bệnh và mang toàn bộ hóa đơn thanh toán viện phí về thì Công ty sẽ phải chi trả tiền cho họ như thế nào ?

Chi tiết >>