Bài viết về chủ đề "nghị định hướng dẫn luật viên chức"

NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN LUẬT VIÊN CHỨC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nghị định hướng dẫn luật viên chức
Nghị định số 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng - sử dụng và quản lý viên chức

Nghị định số 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng - sử dụng và quản lý viên chức

Nghị định số 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức bao gồm: quy định về tuyển dụng, bố trí, phân công, thay đổi và thăng hạng chức danh nghề nghiệp; đào tạo, bồi dưỡng; biệt phái, bổ nhiệm, miễn nhiệm...

Chi tiết >>

Nghị định số 06/2010/NĐ-CP Quy định những người là công chức

Nghị định số 06/2010/NĐ-CP Quy định những người là công chức

Nghị định số 06/2010/NĐ-CP Quy định những người là công chức của Luật cán bộ công chức, nội dung Nghị định cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010

Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010

Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 quy định về viên chức; quyền nghĩa vụ của viên chức; tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập. Nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>