Bài viết về chủ đề "nghị định hướng dẫn luật thương mại"

NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN LUẬT THƯƠNG MẠI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nghị định hướng dẫn luật thương mại
Luật thương mại 36/2005/QH11

Luật thương mại 36/2005/QH11

Luật này quy định về hoạt động thương mại thực hiện trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; hoạt động thương mại thực hiện ngoài lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong trường hợp các bên thoả thuận chọn áp dụng Luật này hoặc luật nước ngoài, điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định áp dụng Luật này

Chi tiết >>