Bài viết về chủ đề "nghị định hướng dẫn luật đê điều"

NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN LUẬT ĐÊ ĐIỀU - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nghị định hướng dẫn luật đê điều
Luật Đê điều số 79/2006/QH 11

Luật Đê điều số 79/2006/QH 11

Luật Đê điều số 79/2006/QH 11 - Quy định về quy hoạch phòng, chống lũ của tuyến sông có đê, quy hoạch đê điều, đầu tư xây dựng, tu bổ, nâng cấp và kiên cố hóa đê điều, quản lý, bảo vệ đê, hộ đê và sử dụng đê điều.

Chi tiết >>