Bài viết về chủ đề "nghị định hướng dẫn luật đầu tư"

NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN LUẬT ĐẦU TƯ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nghị định hướng dẫn luật đầu tư
Nghị định 101/2006/NĐ-CP quy định việc đăng ký lại-chuyển đổi và đăng ký đổi giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp có vốn nước ngoài

Nghị định 101/2006/NĐ-CP quy định việc đăng ký lại-chuyển đổi và đăng ký đổi giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp có vốn nước ngoài

Nghị định này quy định việc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp Giấy phép đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đăng ký lại, chuyển đổi doanh nghiệp

Chi tiết >>

Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm2005

Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm2005

Đầu tư là việc nhà đầu tư bỏ vốn bằng các loại tài sản hữu hình hoặc vô hình để hình thành tài sản tiến hành các hoạt động đầu tư theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Chi tiết >>