Bài viết về chủ đề "nghị định hướng dẫn luật cư trú"

NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN LUẬT CƯ TRÚ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nghị định hướng dẫn luật cư trú
Luật Cư trú số 81/2006/QH 11

Luật Cư trú số 81/2006/QH 11

Luật Cư trú số 81/2006/QH 11 - Quy định về quyền tự do cư trú của công dân trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; trình tự, thủ tục đăng ký, quản lý cư trú; quyền, trách nhiệm của công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức về đăng ký, quản lý cư trú.

Chi tiết >>