Bài viết về chủ đề "nghị định 88/2009/NĐ-CP"

NGHỊ ĐỊNH 88/2009/NĐ-CP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nghị định 88/2009/NĐ-CP
Nghị định số 88/2009/NĐ-CP về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ)

Nghị định số 88/2009/NĐ-CP về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ)

Giấy chứng nhận được cấp cho người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất theo từng thửa đất. Trường hợp người sử dụng đất đang sử dụng nhiều thửa đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối tại cùng một xã, phường, thị trấn mà có yêu cầu thì được cấp một Giấy chứng nhận chung cho các thửa đất đó.

Chi tiết >>