Bài viết về chủ đề "miễn giảm trách nhiệm hình sự"

MIỄN GIẢM TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về miễn giảm trách nhiệm hình sự
Một số biện pháp miễn - giảm hình phạt trong Bộ Luật hình sự năm 1999

Một số biện pháp miễn - giảm hình phạt trong Bộ Luật hình sự năm 1999

Tóm tắt. Trên cơ sở nghiên cứu các quy định của Bộ Luật hình sự (BLHS) năm 1999 và BLHS một số nước trên thế giới, tác giả đã chỉ ra những điểm hạn chế để đề xuất hoàn thiện một số biện pháp miễn, giảm hình phạt trong BLHS Việt Nam năm 1999 đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp hiện nay.

Chi tiết >>