Bài viết về chủ đề "luật trợ giúp pháp lý"

LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về luật trợ giúp pháp lý
Nghị định số 05/2012/NĐ-CP Sửa đổi bổ sung Nghị định về đăng ký  giao dịch bảo đảm-trợ giúp pháp lý-luật sư

Nghị định số 05/2012/NĐ-CP Sửa đổi bổ sung Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm-trợ giúp pháp lý-luật sư

Nghị định số 05/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật như sau:

Chi tiết >>

Luật Tương trợ tư pháp số 08/2007/QH12

Luật Tương trợ tư pháp số 08/2007/QH12

Luật Tương trợ tư pháp số 08/2007/QH12 - Quy định nguyên tắc, thẩm quyền, trình tự, thủ tục thực hiện tương trợ tư pháp về dân sự, hình sự, dẫn độ và chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù giữa Việt Nam với nước ngoài và các vấn đề khác liên quan, như sau:

Chi tiết >>

Luật Trợ giúp pháp lý số 69/2006/QH 11

Luật Trợ giúp pháp lý số 69/2006/QH 11

Luật Trợ giúp pháp lý số 69/2006/QH 11 - Quy định về người được trợ giúp pháp lý, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý, hoạt động trợ giúp pháp lý và quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý, nội dung như sau:

Chi tiết >>