Bài viết về chủ đề "luật thuế tài nguyên"

LUẬT THUẾ TÀI NGUYÊN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về luật thuế tài nguyên
Mẫu Tờ khai phí bảo vệ môi truờng

Mẫu Tờ khai phí bảo vệ môi truờng

Mẫu Tờ khai phí bảo vệ môi truờng ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011của Bộ Tài chính, nội dung như sau:

Chi tiết >>

Mẫu Tờ khai thuế tài nguyên

Mẫu Tờ khai thuế tài nguyên

Mẫu Tờ khai thuế tài nguyên ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính, nội dung cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên

Mẫu Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên

Mẫu Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính, bao gồm các nội dung cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Nghị định số 74/2011/NĐ-CP Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Nghị định số 74/2011/NĐ-CP Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Nghị định số 74/2011/NĐ-CP Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản và các nội dung khác liên quan, nội dung Nghị định như sau:

Chi tiết >>

Nghị định số 50/2010/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tài nguyên

Nghị định số 50/2010/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tài nguyên

Nghị định số 50/2010/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tài nguyên, nội dung Nghị định cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Luật Thuế tài nguyên số 45/2009/QH12

Luật Thuế tài nguyên số 45/2009/QH12

Luật Thuế tài nguyên số 45/2009/QH12 - Quy định về đối tượng chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, kê khai thuế, nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế tài nguyên, nội dung như sau:

Chi tiết >>