Bài viết về chủ đề "luật số 22/2008/QH12 về cán bộ công chức"

LUẬT SỐ 22/2008/QH12 VỀ CÁN BỘ CÔNG CHỨC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về luật số 22/2008/QH12 về cán bộ công chức
Luật Cán bộ công chức số 22/2008/QH12

Luật Cán bộ công chức số 22/2008/QH12

Luật Cán bộ công chức số 22/2008/QH12 - Quy định về cán bộ, công chức; bầu cử, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức; nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công chức và điều kiện bảo đảm thi hành công vụ.

Chi tiết >>