Bài viết về chủ đề "luật phòng chống mua bán người"

LUẬT PHÒNG CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về luật phòng chống mua bán người
Nghị định số 09/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật phòng chống mua bán người

Nghị định số 09/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật phòng chống mua bán người

Nghị định số 09/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống mua bán người, nội dung Nghị định như sau:

Chi tiết >>

Luật Phòng chống mua bán người số 66/2011/QH12

Luật Phòng chống mua bán người số 66/2011/QH12

Luật Phòng chống mua bán người số 66/2011/QH12 quy định việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi mua bán người và các hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống mua bán người; tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân; hợp tác quốc tế trong phòng, chống mua bán người.

Chi tiết >>