Bài viết về chủ đề "luật người cao tuổi"

LUẬT NGƯỜI CAO TUỔI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về luật người cao tuổi
Luật Người cao tuổi số 39/2009/QH12

Luật Người cao tuổi số 39/2009/QH12

Luật Người cao tuổi số 39/2009/QH12 - Quy định về quyền và nghĩa vụ của người cao tuổi; trách nhiệm của gia đình, Nhà nước và xã hội trong việc phụng dưỡng, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi

Chi tiết >>