Bài viết về chủ đề "luật người cao tuổi"

LUẬT NGƯỜI CAO TUỔI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về luật người cao tuổi
Tư vấn về hoạt động của Chi hội Người cao tuổi

Tư vấn về hoạt động của Chi hội Người cao tuổi

Đề nghị tư vấn nội dung theo câu hỏi sau: 1 - Theo Điều lệ NCT Khóa V, chi hội phó NCT có nhiệm kỳ 5 năm (2016-20210. Địa phương tôi, hội NCT phường chỉ đạo chi hội họp hội viên lấy phiếu tín nhiệm, bầu thay thế chi hội phó trước nhiệm kỳ nhưng người bị thay thế không hề biết. Việc họp hội viên ( cử tri) bầu thay thế chi hội phó đang trong nhiệm kỳ như trên có đúng quy định không?

Chi tiết >>

Luật Người cao tuổi số 39/2009/QH12

Luật Người cao tuổi số 39/2009/QH12

Luật Người cao tuổi số 39/2009/QH12 - Quy định về quyền và nghĩa vụ của người cao tuổi; trách nhiệm của gia đình, Nhà nước và xã hội trong việc phụng dưỡng, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi

Chi tiết >>