Bài viết về chủ đề "lĩnh vực kinh doanh có điều kiện"

LĨNH VỰC KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về lĩnh vực kinh doanh có điều kiện
Thủ tục thẩm định các dự án đầu tư

Thủ tục thẩm định các dự án đầu tư

Nội dung thẩm định dự án đầu tư: Các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn đầu tư của các doanh nghiệp nhà nước phải được thẩm định về:

Chi tiết >>