Bài viết về chủ đề "lạm dụng chức vụ"

LẠM DỤNG CHỨC VỤ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về lạm dụng chức vụ
Hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ

Hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ

Luật sư tư vấn miễn phí qua Email về trường hợp lạm dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ

Chi tiết >>

Tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ-quyền hạn để trục lợi

Tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ-quyền hạn để trục lợi

Đây là hành vi trực tiếp hay qua trung gian nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác để dùng ảnh hưởng của mình thúc đẩy người có chức vụ, quyền hạn làm hoặc không làm một việc thuộc trách nhiệm của họ.

Chi tiết >>

Quy định về tội làm môi giới hối lộ

Quy định về tội làm môi giới hối lộ

Tội làm môi giới hối lộ là hành vi làm trung gian giữa người nhận và đưa hối lộ nhằm đạt được sự thỏa thuận về của hối lộ và việc làm hoặc không làm theo yêu cầu của người đưa hối lộ.

Chi tiết >>

Tư vấn về tội đưa hối lộ

Tư vấn về tội đưa hối lộ

Đây là hành vi đưa tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác gây ra hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần cho người có chức vụ, quyền hạn để người này làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ.

Chi tiết >>

Quy định về tội đào nhiệm

Quy định về tội đào nhiệm

Tội đào nhiệm là hành vi cố ý từ bỏ nhiệm vụ công tác của cán bộ, công chức gây hậu quả nghiêm trọng cho lợi ích Nhà nước, tập thể, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Chi tiết >>

Tội vô ý làm lộ bí mật công tác; tội làm mất tài liệu bí mật công tác

Tội vô ý làm lộ bí mật công tác; tội làm mất tài liệu bí mật công tác

Đây là hành vi vô ý làm lộ bí mật công tác hoặc làm mất tài liệu bí mật công tác gây hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng,mà không thuộc quy định tại Điều 264 của Bộ luật hình sự.

Chi tiết >>

Tội cố ý làm lộ bí mật công tác - Tội chiếm đoạt-mua bán hoặc tiêu hủy tài liệu bí mật công tác

Tội cố ý làm lộ bí mật công tác - Tội chiếm đoạt-mua bán hoặc tiêu hủy tài liệu bí mật công tác

Đây là hành vi cố ý làm lộ bí mật công tác hoặc chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy tài liệu bí mật công tác, mà không thuộc trường hợp quy định tại Điều 80 và Điều 263 Bộ luật hình sự. Tội danh này được quy định cụ thể tại Điều 286 Bộ luật hình sự.

Chi tiết >>

Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng

Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng

Đây là hành vi không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao của người có chức vụ, quyền hạn và gây ra hậu quả nghiêm trọng cho lợi ích nhà nước, tập thể, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Chi tiết >>

Tội giả mạo trong công tác

Tội giả mạo trong công tác

Tội giả mạo công tác là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn sửa chữa, làm sai lệch nội dung giấy tờ, tài liệu; làm, cấp giấy tờ giả; giả mạo chữ kí của người có chức vụ, quyền hạn khác hoặc vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác.

Chi tiết >>

Tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi

Tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi

Đây là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhận hoặc sẽ nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác có giá trị từ hai triệu đồng trở lên hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng.

Chi tiết >>

Tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ

Tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ

Tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác đã vượt quá quyền hạn của mình làm trái công vụ gây thiệt hại cho lợi ích của nhà nước, của xã hội, lợi ích hợp pháp của công dân.

Chi tiết >>

Tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ

Tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ

Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ gây thiệt hại cho lợi ích của nhà nước, xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, do vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác.

Chi tiết >>