Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể
|

Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh cá thể có thể coi là loại hình kinh tế đơn giản nhất trong các loại hình kinh tế bởi quá trình thành lập của hộ kinh doanh rất đơn giản. Hộ kinh doanh cá thể không có tư cách pháp nhân và tự chịu trách nhiệm vô hạn về các hoạt động của mình. Loại hình kinh doanh hộ kinh doanh cá thể là mộ trong những loại hình kinh doanh phổ biến ở Việt Nam hiện nay.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí