Bài viết về chủ đề "không có GPLX"

KHÔNG CÓ GPLX - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về không có GPLX
Bồi thường do gây thiệt hại về tài sản của người khác

Bồi thường do gây thiệt hại về tài sản của người khác

Tư vấn trường hợp hỏi về điều kiện dẫn đến nghĩa vụ bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng? Trường hợp gây thiệt hại về tài sản thì người gây thiệt hại có nghĩa vụ bồi thường như thế nào? Người có tài sản bị thiệt hại có quyền yêu cầu trả bằng tài sản mới trong trường hợp tài sản chỉ bị hư hỏng nhẹ? cụ thể như sau:

Chi tiết >>