Bài viết về chủ đề "khai thuế giá trị gia tăng"

KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về khai thuế giá trị gia tăng
Tư vấn về thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng

Tư vấn về thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng

Việc hoàn thuế giá trị gia tăng thực hiện theo quy định tại Điều 13 Luật thuế giá trị gia tăng và Khoản 7 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>