Bài viết về chủ đề "khai thuế giá trị gia tăng "

KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về khai thuế giá trị gia tăng

 • Tư vấn về thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng

  Tư vấn về thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng.

  • 28/09/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Việc hoàn thuế giá trị gia tăng thực hiện theo quy định tại Điều 13 Luật thuế giá trị gia tăng và Khoản 7 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, nội dung cụ thể như sau:

  Chi tiết