Được ký hợp đồng lao động có thời hạn mấy lần?
|

Được ký hợp đồng lao động có thời hạn mấy lần?

Xin chào Luật Minh Gia! Em xin nhờ tư vấn giúp ạ? Em vô công ty A được 2 tháng. Hiện công ty đã ký hợp đồng lao đồng cho em với thời hạn 1 năm. Khi ký bộ phận nhân sự công ty nói với em và những bạn vô cùng ngày với em là công ty sẽ không ký hợp đồng không thời hạn mà chỉ sẽ ký 1 năm ( có thời hạn ) mà không trái pháp luật . Theo như em được biết thì nếu hết hợp đồng người lao động vẫn làm việc thì công ty phải tái ký hợp đồng cho người lao động và chỉ được ký thêm 1 lần là hợp đồng có thời hạn.nếu lần tiếp theo phải ký hợp đồng không xác định thời hạn.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí