Điều kiện nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp
|

Điều kiện nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp

Nội dung yêu cầu: Tôi dự định nhận chuyển nhượng 2 ha đất nông nghiệp mà trước đây chủ hợp đồng đã nhận hợp đồng của công ty thuộc doanh nghiệp nhà nước với thời hạn 20 năm kể từ 01/01/1994 (đến nay 2016 đã hết thời hạn hợp đồng). Hiện nay người hợp đồng đó vẫn SXKD trên đất và có ý định chuyển nhượng cho tôi.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí