Luật Công chứng số 53/2014/QH13
LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Luật Công chứng số 53/2014/QH13

Luật này quy định về công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng, việc hành nghề công chứng, thủ tục công chứng và quản lý nhà nước về công chứng.

Chi tiết
Hotline: 1900 6169