Bài viết về chủ đề "giấy phép liên vận"

GIẤY PHÉP LIÊN VẬN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về giấy phép liên vận
Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia đối với phương tiện vận tải phi thương mại là xe công vụ

Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia đối với phương tiện vận tải phi thương mại là xe công vụ

Thủ tục cấp Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia đối với phương tiện vận tải phi thương mại là xe công vụ, trừ phương tiện của các cơ quan Trung ương của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, văn phòng các Bộ, các đoàn thể và các tổ chức quốc tế, đoàn ngoại giao đóng tại Hà Nội được tiến hành như sau:

Chi tiết >>

Thủ tục xin cấp giấy phép liên vận qua lại biên giới Việt Nam - Campuchia

Thủ tục xin cấp giấy phép liên vận qua lại biên giới Việt Nam - Campuchia

Thủ tục cấp Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia cho phương tiện vận tải phi thương mại là xe công vụ thuộc các cơ quan Trung ương của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Văn phòng các Bộ, các đoàn thể và các tổ chức quốc tế, đoàn ngoại giao đóng tại Hà Nội

Chi tiết >>