Các trường hợp tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP
|

Các trường hợp tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP

Tôi xin hỏi trường hợp của tôi có bị nghỉ theo nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế không cụ thể: Quá trình như sau: năm 1985 đến năm 1988 tôi đi học hệ trung học sư phạm 9+3 và được cấp bằng trung học sư phạm hệ 9+3 đến năm 1988 ra trường công tác. Năm 1997 đến năm 1998 tôi học tại chức 18 tháng và lấy bằng trung học sư pham 12+2. Đến năm 2010 đến 2014 tôi học đại học từ xa Huế và lấy bằng cừ nhân tiểu học loại khá.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí