Nội dung Điều lệ công ty
|

Nội dung Điều lệ công ty

Theo quy định tại Điều 22 Luật Doanh nghiệp 2005 thì Điều lệ Công ty (các loại hình doanh nghiệp) cần đáp ứng đủ các nội dung sau đây:

Chi tiết
Mẫu Điều lệ công ty cổ phần
|

Mẫu Điều lệ công ty cổ phần

Điều lệ công ty cổ phần - Nội dung gồm thông tin về công ty, cổ đông sáng lập, cơ cấu góp vốn, cơ cấu quản lý và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như sau:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí