Bài viết về chủ đề "di chuyển"

DI CHUYỂN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về di chuyển
Tư vấn về hỗ trợ bồi thường đất đai

Tư vấn về hỗ trợ bồi thường đất đai

Hỏi: Nhà có 5 nhân khẩu diện tích đất có 571m2( gồm 210m2 đất ở và 361m2 đất vườn gắn với đất ở thuộc diện giải tỏa trắng: đất ở thì nhà nước đổi lại đất ở tôi đồng ý riêng đất vườn cùng thửa nhà nước dền bù 106.000đồng/m2 và hổ trợ 260.000/m2 = 132.200.000đồng. Nhưng nhà nước cho mua lại 100m2 đất ở với giá 176.730.000 đồng.

Chi tiết >>