Bài viết về chủ đề "đề nghị thành lập công ty cổ phần"

ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đề nghị thành lập công ty cổ phần
Mẫu giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty cổ phần

Mẫu giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty cổ phần

Mẫu giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty cổ phần - Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp, nội dung như sau:

Chi tiết >>

Mẫu đơn đề nghị thành lập công ty cổ phần

Mẫu đơn đề nghị thành lập công ty cổ phần

Nội dung giấy đề nghị thành lập công ty cổ phần bao gồm các thông tin về người đề nghị thành lập, nội dung đề nghị thành lập công ty cổ phần như: Tên, trụ sở, vốn điều lệ công ty, thông tin về ngành nghề kinh doanh và các nội dung khác liên quan. Cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>