Bài viết về chủ đề "đề nghị chi công tác"

ĐỀ NGHỊ CHI CÔNG TÁC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đề nghị chi công tác
Mẫu phiếu thu

Mẫu phiếu thu

Mẫu phiếu thu ban hành theo Quyết định số: 48/2006/QĐ- BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính như sau:

Chi tiết >>

Mẫu phiếu chi

Mẫu phiếu chi

Mẫu phiếu chi ban hành theo Quyết định số: 48/2006/QĐ- BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính, nội dung như sau:

Chi tiết >>