Bài viết về chủ đề "đất kinh tế trang trại"

ĐẤT KINH TẾ TRANG TRẠI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đất kinh tế trang trại
Quy định về Đất sử dụng cho kinh tế trang trại

Quy định về Đất sử dụng cho kinh tế trang trại

Đất sử dụng cho kinh tế trang trại được quy định cụ thể về đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất, đất do Nhà nước cho thuê, đất do thuê, nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, được tặng cho; đất do nhận khoán của tổ chức; đất do hộ gia đình, cá nhân góp. Nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>