Các loại thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm và mức bồi thường?
|

Các loại thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm và mức bồi thường?

Hỏi tư vấn: Nhờ văn phòng giải đáp giúp: Trong bản án mà Thẩm phán phiên tòa đã đọc có phần liên quan đến bồi thường thiệt hại của cá nhân do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm. Tôi xin hỏi thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm bao gồm những loại thiệt hại nào? Mức bồi thường thiệt hại là bao nhiêu ? quy định thế nào? Tôi xin cảm ơn.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí