Bài viết về chủ đề "đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật"

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật
Mẫu Thông báo về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật

Mẫu Thông báo về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật

Mẫu Thông báo về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật được Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp, nội dung thông báo như sau:

Chi tiết >>