Bài viết về chủ đề "dân chủ"

DÂN CHỦ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về dân chủ
Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà  nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân

Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân

Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân là hành vi lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do, dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.

Chi tiết >>