Bài viết về chủ đề "dài hạn"

DÀI HẠN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về dài hạn
Đất nông nghiệp được giao từ năm 1998 có được bồi thường hay không?

Đất nông nghiệp được giao từ năm 1998 có được bồi thường hay không?

Luật sư tư vấn về trường hợp đất nông nghiệp được nhà nước giao dài hạn từ năm 1998 khi thu hồi có được bồi thường hay không? Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>