Bài viết về chủ đề "cổ phần hóa xí nghiệp"

CỔ PHẦN HÓA XÍ NGHIỆP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về cổ phần hóa xí nghiệp
Trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc khi cổ phần hóa xí nghiệp

Trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc khi cổ phần hóa xí nghiệp

Hỏi: Trước đây tôi có hỏi luật sư về việc tôi làm ở Xí nghiệp A thuộc công ty X từ năm 2003. Năm 2008, Xí nghiệp A cổ phần hóa trở thành Công ty cổ phần mà công ty X có cổ phần và ông giám đốc Công ty X làm chủ chủ tịch HĐQT.

Chi tiết >>