Bài viết về chủ đề "cổ đông góp vốn"

CỔ ĐÔNG GÓP VỐN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về cổ đông góp vốn
Thông tư 06/2015/TT-NHNN về thời hạn, trình tự, thủ tục chuyển tiếp đối với trường hợp sở hữu cổ phần vượt giới hạn

Thông tư 06/2015/TT-NHNN về thời hạn, trình tự, thủ tục chuyển tiếp đối với trường hợp sở hữu cổ phần vượt giới hạn

Thông tư 06/2015/TT-NHNN ngày 01 tháng 06 năm 2015 về thời hạn, trình tự, thủ tục chuyển tiếp đối với các trường hợp cổ đông, cổ đông và người có liên quan của cổ đông đó sở hữu cổ phần của tổ chức tín dụng vượt giới hạn

Chi tiết >>