Bài viết về chủ đề "chỉ dẫn địa lý"

CHỈ DẪN ĐỊA LÝ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chỉ dẫn địa lý
Điều kiện bảo hộ đối với chỉ dẫn địa lý

Điều kiện bảo hộ đối với chỉ dẫn địa lý

Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể: Chỉ dẫn địa lý được bảo hộ khi đáp ứng các điều kiện về nguồn gốc địa lý từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ...,nội dung được quy định như sau:

Chi tiết >>