Nhận tiền bồi dưỡng có bị xử lý kỷ luật đảng và xử lý kỷ luật ở UBND xã không?
|

Nhận tiền bồi dưỡng có bị xử lý kỷ luật đảng và xử lý kỷ luật ở UBND xã không?

Luật sư tư vấn về vấn đề nhận làm hồ sơ xin vào đảng và nhận tiền bội dưỡng mỗi hồ sơ 500 nghìn đồng. Nhận tiền bồi dưỡng vừa bị xử lý kỷ luật khiến trách Đảng vừa bị xử lý kỷ luật khiển trách ở UBND xã có đúng không? Việc bị kỷ luật khiển trách đến tháng 8/2018 là được nâng lương lên bậc 4 nếu như vậy bị chậm nâng lương trong vòng bao nhiêu tháng ?

Chi tiết
Tư vấn miễn phí