Bài viết về chủ đề "căn cứ tính thuế tiêu thụ đặc biệt"

CĂN CỨ TÍNH THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về căn cứ tính thuế tiêu thụ đặc biệt
Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12

Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12

Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 - Nội dung quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, hoàn thuế, khấu trừ thuế và giảm thuế tiêu thụ đặc biệt.

Chi tiết >>