Tính tiền lương làm ca đêm vào ngày lễ, tết
|

Tính tiền lương làm ca đêm vào ngày lễ, tết

Tiền lương là một trong những nội dung quan trọng của hợp đồng lao động. Đặc biệt là vấn đề liên quan đến tiền lương làm thêm giờ vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích của người lao động. Nếu không giải quyết tốt vấn đề này thì tranh chấp có thể xảy ra.

Chi tiết
Liên hệ tư vấn