Một số quy định của pháp luật đấu giá cho thuê đất công ích của địa phương
|

Một số quy định của pháp luật đấu giá cho thuê đất công ích của địa phương

Đất công ích là một khái niệm nhằm chỉ một quỹ đất do từng địa phương lập và quản lý nhằm đáp ứng các nhu cầu kinh tế, xã hội hoặc nhằm đáp ứng một mục đích công cộng của từng địa phương. Trong nhiều trường hợp, phần diện tích đất công ích này còn có thể được sử dụng với mục đích cho thuê.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí