Bài viết về chủ đề "bổ nhiệm tổng giám đốc"

BỔ NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về bổ nhiệm tổng giám đốc
Mẫu quyết bổ nhiệm tổng giám đốc công ty

Mẫu quyết bổ nhiệm tổng giám đốc công ty

Mẫu quyết bổ nhiệm tổng giám đốc công ty - Nội dung bao gồm thông tin về đơn vị làm việc, người được bổ nhiệm, nội dung bổ nhiệm, quyền và nghĩa vụ của người được bổ nhiệm và các nội dung khác liên quan như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Bổ nhiệm và bãi nhiệm tổng giám đốc như thế nào là đúng

Bổ nhiệm và bãi nhiệm tổng giám đốc như thế nào là đúng

Công ty cổ phần S là một Cty niêm yết. Theo Điều lệ Cty thì Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật. Tháng 10/2007, Chủ tịch HĐQT Cty lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản về việc bãi miễn TGĐ cũ (là thành viên HĐQT) và bổ nhiệm TGĐ mới.

Chi tiết >>

Mẫu Quyết định bổ nhiệm giám đốc hoặc tổng giám đốc mới nhất

Mẫu Quyết định bổ nhiệm giám đốc hoặc tổng giám đốc mới nhất

Quyết định bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc công ty bao gồm nội dung về người được bổ nhiệm, quyền hạn và nhiệm vụ của người được bổ nhiệm chức vụ và các nội dung khác liên quan, cụ thể như sau:

Chi tiết >>