Bài viết về chủ đề "bộ luật tố tụng dân sự sửa đổi bổ sung "

BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ SỬA ĐỔI BỔ SUNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về bộ luật tố tụng dân sự sửa đổi bổ sung

 • Luật tố tụng dân sự sửa đổi số 65/2011/QH12

  Luật tố tụng dân sự sửa đổi số 65/2011/QH12.

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật tố tụng dân sự sửa đổi số 65/2011/QH12 - Sửa đổi, bổ sung Bộ luật tố tụng dân sự, Nội dung luật dân sự sửa đổi như sau:

  Chi tiết
 • Bộ luật Tố tụng Dân sự 65/2011/QH12 sửa đổi bổ sung Bộ luật TTDS 24/2004/QH11

  Bộ luật Tố tụng Dân sự 65/2011/QH12 sửa đổi bổ sung Bộ luật TTDS 24/2004/QH11.

  • 06/06/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tố tụng dân sự 2011 số 65/2011/QH12 được quy định cụ thể như sau: Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự số 24/2004/QH11,

  Chi tiết
 • Bộ luật Tố tụng Dân sự số 24/2004/QH11 ngày 15 tháng 6 năm 2004

  Bộ luật Tố tụng Dân sự số 24/2004/QH11 ngày 15 tháng 6 năm 2004.

  • 16/10/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Bộ luật tố tụng dân sự quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng dân sự; trình tự, thủ tục khởi kiện để Toà án giải quyết các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động (sau đây gọi chung là vụ án dân sự)...

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn ×