Tư vấn về tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật
|

Tư vấn về tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật

Người có hành vi như thế nào sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật? Hình phạt của tội này là như thế nào? Trình tự, thủ tục, thẩm quyền tiếp nhận tố cáo đối với hành vi bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật? … Luật Minh Gia giải đáp các vấn đề này như sau:

Chi tiết
Tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật
|

Tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật

Tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật được quy định về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt và các vấn đề khác liên quan đến hành vi Tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật, cụ thể như sau.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí