Quyết định

Tổng hợp và cập nhật các Quyết định của các cơ quan Bộ, Ban, Ngành, UBND..., bao gồm Quyết định mới ban hành và Quyết định đã hết hiệu lực để người dùng đối chiếu, tìm hiểu, nghiên cứu.
 

Quyết định 1299/QĐ-UBND.HC năm 2016 phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Khu dân cư Bờ Bắc kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Quyết định 1299/QĐ-UBND.HC năm 2016 phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Khu dân cư Bờ Bắc kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Luật Minh Gia cung cấp Quyết định 1299/QĐ-UBND.HC năm 2016 phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Khu dân cư Bờ Bắc kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng do tỉnh Đồng Tháp ban hành theo quy định pháp luật bao gồm các thông tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Quyết định 3964/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, đến năm 2030

Quyết định 3964/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, đến năm 2030

Luật Minh Gia cung cấp Quyết định 3964/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, đến năm 2030 theo quy định pháp luật bao gồm các thông tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Quyết định 3391/QĐ-BKHCN điều chỉnh tăng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2016 cho đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

Quyết định 3391/QĐ-BKHCN điều chỉnh tăng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2016 cho đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

Luật Minh Gia cung cấp Quyết định 3391/QĐ-BKHCN điều chỉnh tăng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2016 cho đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định pháp luật bao gồm các thông tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Quyết định 3599/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất hàng năm đối với thửa đất số 142, 143, 144 thuộc Tờ BĐĐC số 41 của Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Bình tạdi phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Quyết định 3599/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất hàng năm đối với thửa đất số 142, 143, 144 thuộc Tờ BĐĐC số 41 của Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Bình tạdi phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Luật Minh Gia cung cấp Quyết định 3599/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất hàng năm đối với thửa đất số 142, 143, 144 thuộc Tờ BĐĐC số 41 của Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Bình tạdi phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình theo quy định pháp luật bao gồm các thông tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Quyết định 3390/QĐ-BKHCN điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2016 cho đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

Quyết định 3390/QĐ-BKHCN điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2016 cho đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

Luật Minh Gia cung cấp Quyết định 3390/QĐ-BKHCN điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2016 cho đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định pháp luật bao gồm các thông tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Quyết định 3326/QĐ-UBND năm 2016 về kinh phí thực hiện công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Quyết định 3326/QĐ-UBND năm 2016 về kinh phí thực hiện công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Luật Minh Gia cung cấp Quyết định 3326/QĐ-UBND năm 2016 về kinh phí thực hiện công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận theo quy định pháp luật bao gồm các thông tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Quyết định 3321/QĐ-UBND năm 2016 về kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật do tỉnh Bình Thuận ban hành

Quyết định 3321/QĐ-UBND năm 2016 về kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật do tỉnh Bình Thuận ban hành

Luật Minh Gia cung cấp Quyết định 3321/QĐ-UBND năm 2016 về kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật do tỉnh Bình Thuận ban hành theo quy định pháp luật bao gồm các thông tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Quyết định 1295/QĐ-UBND-HC năm 2016 phê duyệt dự toán cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ thống xử lý nước thải tập trung (giai đoạn 1) thuộc dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Trần Quốc Toản do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Quyết định 1295/QĐ-UBND-HC năm 2016 phê duyệt dự toán cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ thống xử lý nước thải tập trung (giai đoạn 1) thuộc dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Trần Quốc Toản do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Luật Minh Gia cung cấp Quyết định 1295/QĐ-UBND-HC năm 2016 phê duyệt dự toán cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ thống xử lý nước thải tập trung (giai đoạn 1) thuộc dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Trần Quốc Toản do tỉnh Đồng Tháp ban hành theo quy định pháp luật bao gồm các thông tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Quyết định 47/2016/QĐ-UBND phê duyệt mức hỗ trợ tự lo tái định cư bằng tiền đối với trường hợp được bố trí nhà tái định cư do thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 47/2016/QĐ-UBND phê duyệt mức hỗ trợ tự lo tái định cư bằng tiền đối với trường hợp được bố trí nhà tái định cư do thành phố Hà Nội ban hành

Luật Minh Gia cung cấp Quyết định 47/2016/QĐ-UBND phê duyệt mức hỗ trợ tự lo tái định cư bằng tiền đối với trường hợp được bố trí nhà tái định cư do thành phố Hà Nội ban hành theo quy định pháp luật bao gồm các thông tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Quyết định 6162/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Điều lệ Hội Tim mạch thành phố Hà Nội

Quyết định 6162/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Điều lệ Hội Tim mạch thành phố Hà Nội

Luật Minh Gia cung cấp Quyết định 6162/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Điều lệ Hội Tim mạch thành phố Hà Nội theo quy định pháp luật bao gồm các thông tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Quyết định 3319/QĐ-UBND năm 2016 về chuyển tiếp kế hoạch vốn tạm ứng ngân sách tỉnh năm 2015 sang năm 2016 cho công trình đầu tư khắc phục tình hình thiếu nước sinh hoạt do nắng hạn của tỉnh Bình Thuận ban hành

Quyết định 3319/QĐ-UBND năm 2016 về chuyển tiếp kế hoạch vốn tạm ứng ngân sách tỉnh năm 2015 sang năm 2016 cho công trình đầu tư khắc phục tình hình thiếu nước sinh hoạt do nắng hạn của tỉnh Bình Thuận ban hành

Luật Minh Gia cung cấp Quyết định 3319/QĐ-UBND năm 2016 về chuyển tiếp kế hoạch vốn tạm ứng ngân sách tỉnh năm 2015 sang năm 2016 cho công trình đầu tư khắc phục tình hình thiếu nước sinh hoạt do nắng hạn của tỉnh Bình Thuận ban hành theo quy định pháp luật bao gồm các thông tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Quyết định 47/2016/QĐ-UBND Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Hà Nam

Quyết định 47/2016/QĐ-UBND Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Hà Nam

Luật Minh Gia cung cấp Quyết định 47/2016/QĐ-UBND Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Hà Nam theo quy định pháp luật bao gồm các thông tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Quyết định 2472/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

Quyết định 2472/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

Luật Minh Gia cung cấp Quyết định 2472/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng theo quy định pháp luật bao gồm các thông tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Quyết định 5528/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An đến năm 2020

Quyết định 5528/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An đến năm 2020

Luật Minh Gia cung cấp Quyết định 5528/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An đến năm 2020 theo quy định pháp luật bao gồm các thông tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Quyết định 1783/QĐ-UBND năm 2016 về kiện toàn Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Hà Nam

Quyết định 1783/QĐ-UBND năm 2016 về kiện toàn Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Hà Nam

Luật Minh Gia cung cấp Quyết định 1783/QĐ-UBND năm 2016 về kiện toàn Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Hà Nam theo quy định pháp luật bao gồm các thông tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Quyết định 1534/QĐ-LĐTBXH năm 2016 Kế hoạch triển khai Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030" do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Quyết định 1534/QĐ-LĐTBXH năm 2016 Kế hoạch triển khai Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030" do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Luật Minh Gia cung cấp Quyết định 1534/QĐ-LĐTBXH năm 2016 Kế hoạch triển khai Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030" do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành theo quy định pháp luật bao gồm các thông tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Quyết định 2475/QĐ-UBND năm 2016 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành

Quyết định 2475/QĐ-UBND năm 2016 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành

Luật Minh Gia cung cấp Quyết định 2475/QĐ-UBND năm 2016 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành theo quy định pháp luật bao gồm các thông tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Quyết định 46/2016/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Kon Tum

Quyết định 46/2016/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Kon Tum

Luật Minh Gia cung cấp Quyết định 46/2016/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Kon Tum theo quy định pháp luật bao gồm các thông tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Quyết định 2695/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên

Quyết định 2695/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên

Luật Minh Gia cung cấp Quyết định 2695/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên theo quy định pháp luật bao gồm các thông tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Quyết định 1294/QĐ-UBND-HC năm 2016 Quy chế phổ biến thông tin thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Quyết định 1294/QĐ-UBND-HC năm 2016 Quy chế phổ biến thông tin thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Luật Minh Gia cung cấp Quyết định 1294/QĐ-UBND-HC năm 2016 Quy chế phổ biến thông tin thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp theo quy định pháp luật bao gồm các thông tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>