LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ nuôi

Mục đích nuôi con nuôi nhằm xác lập quan hệ cha, mẹ và con lâu dài, bền vững, vì lợi ích tốt nhất của người được nhận làm con nuôi, bảo đảm cho con nuôi được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trong môi trường gia đình

- Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ nuôi, con nuôi

+) Cha mẹ nuôi, con nuôi có quyền và nghĩa vụ của cha mẹ, con được quy định trong Luật hôn nhân và gia đình 2014

+) Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ đẻ đói với con đã được nhận làm con nuôi của người khác được thực hiện theo quy định của Luật nuôi con nuôi.

+) Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ nuôi con nuôi chấm dứt khi quan hệ cha mẹ nuôi con nuôi chấm dứt.Quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ đẻ và con đẻ được nhận làm con nuôi được khôi phục khi quan hệ cha mẹ nuôi con nuôi chấm dứt.

- Quan hệ thừa kế giữa bố mẹ nuôi và con nuôi:

Theo quy định pháp luật dân sự về: Người thừa kế theo pháp luật

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

Về quan Quan hệ thừa kế giữa con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi và cha đẻ, mẹ đẻ

Con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi được thừa kế di sản của nhau và còn được thừa kế di sản theo quy định.

TƯ VẤN NHANH