LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Quy định về nội dung đơn khởi kiện vụ án dân sự

Nội dung đơn khởi kiện vụ án dân sự được quy định và hướng dẫn gồm thông tin cá nhân, tổ chức khởi kiện, các yêu cầu đối với nội dung đơn và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như sau:

 

noi-dung-doi-khoi-kien-jpeg-02092013120021-U1.jpeg

Nội dung đơn khởi kiện vụ án dân sự

 

1.  Cá nhân, cơ quan, tổ chức khởi kiện phải làm đơn khởi kiện.

 

2.  Đơn khởi kiện phải có các nội dung chính sau đây:

 

a)  Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện;

 

b)  Tên Toà án nhận đơn khởi kiện;

 

c)  Tên, địa chỉ của người khởi kiện;

 

d)  Tên, địa chỉ của người có quyền và lợi ích được bảo vệ, nếu có;

 

đ)  Tên, địa chỉ của người bị kiện;

 

e)  Tên, địa chỉ của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, nếu có;

 

g)  Những vấn đề cụ thể yêu cầu Toà án giải quyết đối với bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;

 

h)  Họ, tên, địa chỉ của người làm chứng, nếu có;

 

i)   Tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu khởi kiện là có căn cứ và hợp pháp;

 

k)  Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án;

 

l)  Người khởi kiện là cá nhân phải ký tên hoặc điểm chỉ; nếu cơ quan, tổ chức khởi kiện thì đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó phải ký tên và đóng dấu vào phần cuối đơn.

 

BP luật sư tranh tụng

Công ty Luật Minh Gia

TƯ VẤN NHANH