LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Quy định Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được quy định cụ thể về nội dung, quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng và các vấn đề khác liên quan theo quy định pháp luật. Nội dung cụ thể được quy định, hướng dẫn của Luật Dân sự 2005 như sau:

Theo quy định thì Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất chuyển giao đất và quyền sử dụng đất cho bên nhận chuyển nhượng, còn bên nhận chuyển nhượng trả tiền cho bên chuyển nhượng theo quy định của Bộ luật này và pháp luật về đất đai.

 

Nội dung của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

 

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất bao gồm các nội dung sau đây:

 

1. Tên, địa chỉ của các bên;

 

2. Quyền, nghĩa vụ của các bên;

 

3. Loại đất, hạng đất, diện tích, vị trí, số hiệu, ranh giới và tình trạng đất;

 

4. Thời hạn sử dụng đất của bên chuyển nhượng; thời hạn sử dụng đất còn lại của bên nhận chuyển nhượng;

 

5. Giá chuyển nhượng;

 

6. Phương thức, thời hạn thanh toán;

 

7. Quyền của người thứ ba đối với đất chuyển nhượng;

 

8. Các thông tin khác liên quan đến quyền sử dụng đất;

 

9. Trách nhiệm của các bên khi vi phạm hợp đồng.

 

Nghĩa vụ của bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất

 

Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất có các nghĩa vụ sau đây:

 

1. Chuyển giao đất cho bên nhận chuyển nhượng đủ diện tích, đúng hạng đất, loại đất, vị trí, số hiệu và tình trạng đất như đã thoả thuận;

 

2. Giao giấy tờ có liên quan đến quyền sử dụng đất cho bên nhận chuyển nhượng.

 

Quyền của bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất

 

Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất có quyền được nhận tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất; trường hợp bên nhận chuyển nhượng chậm trả tiền thì áp dụng theo quy định tại Điều 305 của Bộ luật Dân sự 2005.

 

Nghĩa vụ của bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất

 

Bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất có các nghĩa vụ sau đây:

 

1. Trả đủ tiền, đúng thời hạn và đúng phương thức đã thoả thuận cho bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

 

2. Đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

 

3. Bảo đảm quyền của người thứ ba đối với đất chuyển nhượng;

 

4. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật về đất đai.

 

Quyền của bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất

 

Bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất có các quyền sau đây:

 

1. Yêu cầu bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất giao cho mình giấy tờ có liên quan đến quyền sử dụng đất;

 

2. Yêu cầu bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất giao đất đủ diện tích, đúng hạng đất, loại đất, vị trí, số hiệu và tình trạng đất như đã thoả thuận;

 

3. Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất được chuyển nhượng;

 

4. Được sử dụng đất theo đúng mục đích, đúng thời hạn.

 

Bộ phận Luật sư tư vấn

Công ty Luật Minh Gia

Hỏi tư vấn qua điện thoại