LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu tờ khai đăng ký nhận con

Tờ khai đăng ký nhận con có nội dung bao gồm thông tin về người khai nhận con, thông tin người được nhận và các vấn đề khác liên quan, cụ thể theo mẫu sau đây:

 

mau-to-khai-dang-ky-nhan-con-jpg-06032013120704-U1.jpg

Tư vấn quy định và hướng dẫn lập tờ khai đăng ký nhận con..


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC NHẬN CON


Kính gửi: (1)...........................................................................................................

Họ và tên người khai: ………………………………….Giới tính:……....…..….................

Nơi thường trú/tạm trú:(2) ......................................................................................

Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3)..............................................................

Đề nghị (1)....................................... công nhận người có tên dưới đây là con của tôi:

Họ và tên:................................................... Giới tính:  ...........................................

Ngày, tháng, năm sinh: ..........................................................................................

Dân tộc: .....................................................  Quốc tịch: .........................................

Nơi thường trú/tạm trú: (2)......................................................................................

Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (4)..............................................................

Hiện đang được người có tên dưới đây nuôi dưỡng:

 

ÔNG

Họ và tên

 : ......................................

......................................

Ngày, tháng, năm sinh

 :......................................

......................................

Dân tộc

 :......................................

......................................

Quốc tịch

 :......................................

......................................

Thường trú/tạm trú (2)

:......................................

......................................

CMND/Giấy tờ thay thế (3)

:......................................

......................................

Quan hệ giữa người nuôi dưỡng với người được nhận là con:...................................

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật, việc nhận con của tôi là tự nguyện, không có tranh chấp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

 

   Làm tại: ............. , ngày ........  tháng .....  năm ...........

 

 

 Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Văn/Thị A

Các giấy tờ, tài liệu kèm theo (nếu có) để chứng minh quan hệ cha, mẹ, con:
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
………………………………………………...…..

Ý kiến của người hiện đang là mẹ hoặc cha (trừ trường hợp mẹ hoặc cha đã chết, mất tích, mất năng lực hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự):
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
                            (ký, ghi rõ họ tên)             

Chú thích:
(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký việc nhận con.
(2)  Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú và gạch cụm từ “tạm trú”; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì gạch cụm từ “thường trú” và ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú.
(3) Nếu ghi theo số CMND, thì gạch cụm từ “Giấy tờ hợp lệ thay thế”; nếu ghi theo số Giấy tờ hợp lệ thay thế thì ghi rõ tên giấy tờ và gạch cụm từ “CMND”.
(4) Nếu không có thì để trống, nếu có thì ghi như hướng dẫn tại điểm (3).

Hotline: 1900 6169